خانه / بایگانی برچسب: قوچشکارمیشگوسفندکوهیطبیعتحیاتوحشژرفعکاسیپلنگطبیعتگردیجامجهانیزاوهفیلمزیبایی

بایگانی برچسب: قوچشکارمیشگوسفندکوهیطبیعتحیاتوحشژرفعکاسیپلنگطبیعتگردیجامجهانیزاوهفیلمزیبایی

جمعه 8تیرماه درارتفاعات ژرف شهرستان زاوه

جمعه 8تیرماه درارتفاعات ژرف شهرستان زاوه جمعه 8تیرماه درارتفاعات ژرف شهرستان زاوه ،موفق شدیم ازیه دسته یا بلوک از قوچهای وحشی که به صورت یک دست بدون هیچ میشی ،تصویر برداری کنیم به همراه استاد رجبی مقدم و امیر محمودی #قوچ#شکار#میش#گوسفندکوهی#طبیعت#حیاتوحش#ژرف#عکاسی#پلنگ#طبیعتگردی#جامجهانی#زاوه#فیلم#زیبایی

ادامه نوشته »